brain_program00

brain_program01

เด็กไทยเป็นเด็กที่มีความสามารถด้านวิชาการสูงไม่แพ้ประเทศอื่นๆแต่เมื่อพูดถึงด้านทักษะการคิดไม่ว่าจะเป็นด้านการคิดสร้างสรรค์หรือการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วต้องยอมรับว่ายังเป็นจุดท้าทายของเด็กไทยอยู่มาก

ทั้งๆที่ในปัจจุบันความคิดสร้างสรรค์เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันแต่ระบบการศึกษาไทยส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับการท่องจำซึ่งเป็นทักษะทางสมองด้านพื้นฐานเท่านั้น

การท่องจำเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้สมองเกิดการเรียนรู้ แต่การคิดจะทำให้สมองทำงานทำให้เข้าใจเนื้อหาและความรู้การคิดเป็นการทำงานของสมองที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพียงแค่การพัฒนาและฝึกฝนสม่ำเสมอเบรนสคูลจึงจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็นโดยการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยสิ่งแปลกใหม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ให้มากพอได้

surinori_03

เพราะBrainschoolเป็นหลักสูตรเพื่อการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาสมองทั้งสองซีกไปพร้อมๆกัน

เนื่องการคิดเป็นพื้นฐานของทุกๆสิ่งการพัฒนาความคิดจึงเป็นสิ่งแรกที่เด็กๆทุกคนควรได้เรียนรู้ก่อนที่จะก้าวไปเรียนรู้ในเรื่องหรือวิชาอื่นๆ เด็กที่มีทักษะการคิดที่ดีก็จะสามารถต่อยอดการเรียนรู้ในแขนงอื่นๆได้อย่างดีเยี่ยม

การปลูกฝังให้เด็กเกิดกระบวนการคิดที่ดีจะทำให้เด็กตระหนักและไตร่ตรองก่อนลงมือกระทำเรื่องใดๆนอกจากนั้นกระบวนการคิดที่ดียังส่งเสริมให้เด็กคิดต่อยอดและคิดได้หลากหลายซึ่งนำไปสู่การคิดที่สร้างสรรค์และเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับเด็กๆอีกด้วย

surinori_04

Brainschool เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ทุกๆด้านเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ดนตรี โดยเด็กๆจะได้เรียนรู้ผ่านการเล่นกับสื่อการเรียนการสอนของจริงคุณภาพสูง
ในแต่ละครั้งที่มาเรียน เด็กๆเบรนสคูลจะได้พัฒนาทักษะการคิดทั้งในส่วนของสมองซีกซ้ายซึ่งเป็นการคิดเชิงวิเคราะห์และสมองซีกขวาซึ่งเป็นสมองส่วนจินตนาการและสร้างสรรค์ โดยเด็กๆจะได้เรียนรู้ทักษะที่เหมาะสมกับพัฒนาการแต่ละช่วงวัย

เด็ก1ขวบ ก้าวแรกของเด็กๆที่เบรนสคูล
เด็กๆจะได้รับการปูพื้นฐานความรู้ด้านต่างๆรวมถึงเปิดประสบการณ์ด้านการคิดผ่านกิจกรรมที่เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5 นอกจากนั้นเด็กๆยังได้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านEQให้กับเด็กในวัยที่เหมาะสมที่สุดอีกด้วย

เด็ก2ขวบ
เด็กวัยสองขวบของเบรนสคูลจะได้รับการพัฒนาความคิดในส่วนของความรู้และความเข้าใจในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษา เด็กวัยสองขวบจะเน้นการเรียนรู้ผ่านประสามสัมผัสทั้งห้าเพื่อกระตุ้นให้สายใยสมองแข็งแรงและพร้อมรับข้อมูลต่างๆผ่านทุกประสาทสัมผัสเข้าสู่คลังสมอง

เด็ก3 ขวบจะได้ฝึกฝนทักษะการคิดเชิงประยุกต์ใช้นั่นหมายความว่าเด็กสามขวบของเราจะสามารถนำเอาความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเดิมไปใช้แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆหรือนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ นอกจากนั้นเรายังเพิ่มเติมในส่วนของการเพิ่มปริมาณความคิดให้กับเด็กๆผ่านกิจกรรมการคิดคล่องซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของความคิดสร้างสรรค์

เด็ก4 ขวบจะเริ่มได้รับการฝึกทักษะการคิดชั้นสูงโดยเบรนสคูลจะเน้นให้เด็กฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล เด็กๆจะคุ้นเคยกับการตอบคำถามว่าทำไม เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น นอกจากนั้น เด็กเบรนสคูลในวัย4ขวบจะยังได้รับการพัฒนาการคิดยืดหยุ่นเพื่อให้เด็กสามารถหาคำตอบได้หลากหลายในการแก้ปัญหาเพียง1ปัญหา

เด็ก5 ขวบ
เบรนสคูลจะเน้นทักษะการคิดสังเคราะห์เพื่อให้เด็กสามารถรวมรวมข้อมูลต่างๆที่มีเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ เด็กวัยนี้ยังเป็นวัยที่เริ่มมีความเป็นตัวของตัวเอง เราจึงส่งเสริมให้เด็กๆมีทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้เค้าสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย

เด็ก6 ในวัยนี้เด็กจะได้ฝึกฝนการใช้ทักษะการคิดขั้นสูงสุดอันได้แก่การคิดเชิงประเมินซึ่งทำให้เด็กๆของเราสามารถตัดสินใจได้เหมาะในสถานการณ์หรือข้อมูลที่กำหนด นอกจากนั้น เด็กๆยังได้ฝึกคิดละเอียดละออที่ทำให้ความคิดริเริ่มของเด็กๆเฉียบคมขึ้นและนำมันมาใช้ได้อย่างแท้จริง

โดยในทุกๆครั้งหลังเลิกเรียน คุณครูจะมีการให้ข้อมูลหลังการสอนเพื่อสรุปกิจรรมที่เด็กๆได้ทำในห้องเรียนรวมถึงจุดเด่นและสิ่งที่ต้องได้รับการเพิ่มเติมของเด็กแต่ละคนให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง เพราะเราเชื่อว่า คงที่มีบทบาทสูงสุดในการพัฒนาเด็กคือคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองนั่นเอง

surinori_05

• หลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้รับการค้นคว้าและวิจัยว่าเหมาะสมกับพัฒนาการทางการคิดของเด็กแต่ละช่วงวัย
• กิจกรรมที่หลากหลายกว่า2,000กิจกรรมที่มีความต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ
• สื่อการเรียนการสอนของจริงที่เป็นรูปธรรมซึ่งทำให้เด็กในวัยนี้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น
• วิธีการสอนที่เป็นแบบฉบับเฉพาะของเบรนสคูลที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้แสดงศักยภาพทางการคิดอย่างเต็มที่
• ครูผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรมและมีจิตวิทยาในการสอนอย่างแท้จริง
• การแบ่งกลุ่มย่อยตามพัฒนาการของเด็กโดยเด็กในแต่ละกลุ่มจะมีอายุห่างกันไม่เกินหกเดือน
• การเรียนการสอนกลุ่มเล็กกลุ่มละเพียง4-6คนเพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปได้อย่างทั่วถึง
• มีการให้ข้อมูลหลังการสอนอย่างเป็นระบบ

surinori_06

ช่วงอายุที่เหมาะสำหรับการเรียนBRAIN PROGRAMคือ 1-8 ขวบระดับของบทเรียนจะตรงตามพัฒนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็กๆ