about_01

 • Brainschoolเป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผล (Critical Thinking)และการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) สำหรับเด็กอายุ 1-8ปี
 • Brainschool เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ มุ่งสร้างความก้าวหน้าทางพัฒนาการเด็กในทุกด้านได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา และสังคมวิทยาศาสตร์
 • Brainschool สอนผ่านกิจกรรมกว่า2,000กิจกรรมที่ได้รับการวิจัยจากนักวิชาการทางด้านเด็กเล็กกว่า40ท่านทำให้มีความต่อเนื่อง เป็นระบบ และได้ผลจริง
 • ครูผู้สอนทุกท่านได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร Creative Teaching Method จาก Hansol Education ทำให้มีความเข้าใจในบทเรียนและมีจิตวิทยาในการสอนเด็กเป็นอย่างดี

about_02

 • Brainschool เป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดยบริษัทHansol Education บริษัทด้านการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลี โดยดร. ยังจูโอ* ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาของเกาหลี ได้ทำงานร่วมกับทีมวิจัยของ Hansolกว่า40ท่าน เป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ในการพัฒนาหลักสูตร Brainschool ขึ้นมา หลังจากนั้นได้มีการนำหลักสูตรนี้ไปทดลองใช้กับชั้นเรียนตัวอย่างเพื่อทำการปรับปรุงจุดด้อยต่างๆ อีกเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้ได้หลักสูตรทางการศึกษาที่ดีที่สุด
 • หลักสูตรของเบรนสคูลใช้หลักการของนักการศึกษาชาวอเมริกาที่มีชื่อเสียงสองท่านคือ ดร.บลูม(บิดาแห่งความคิดเชิงวิพากษ์)และดร.ทอแรนซ์(บิดาแห่งความคิดสร้างสรรค์) เพื่อให้เด็กๆสามารถใช้สมองทั้งสองข้างอย่างเต็มศักยภาพ

about_03

 1. เพื่อให้เด็กมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 2. สนับสนุนให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. เพื่อให้เด็กได้เกิดประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
 4. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้
 5. ปลูกฝังลักษณะความสงสัยใคร่รู้เกี่ยวกับปัญหาและมีแรงกระตุ้นและความเพียรที่จะแก้ปัญหานั้น

BS-Chart-01

ที่เบรนสคูล เราเชื่อว่าเด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ที่สามารถพัฒนาได้โดยผ่านการฝึกอบรมและได้รับการสนับสนุน